Skip to content

Projektfinansieringen

Projektfinansieringen syftar till att stärka kompetensen i och mellan städerna och att främja internationellt intressanta innovationsplattformar.

Innovativa städer och samhällen som helhet stöder universitets- och universitetscenterstädernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och genomför samtidigt hållbar stadsutveckling enligt EU:s mål.

Målet med projektfinansieringen är att stärka kompetensen både i och mellan städerna och att utveckla internationellt intressanta innovationsplattformar.

Innostädernas första projektutlysningar startade våren 2022.

Finansieringsutlysningar för ekosystemavtal

Ansökningsomgångarna startade i maj-augusti 2022 för projekt i enlighet med ekosystemavtal. Innostäderna beslutar om projekt som finansieras. Landskapsförbunden ansvarar för beviljandet av finansiering. Utlysningsannonserna publiceras i EURA-systemet och på webbplatsen Strukturfonder.

EU, staten och städerna finansierar tillsammans förverkligandet av ekosystemavtalen. Projekten får finansiering huvudsakligen ur EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Merparten av finansieringen utgörs av Eruf-finansiering för hållbar stadsutveckling och annan offentlig finansiering, som under programperioden 2021–2027 uppgår till totalt cirka 140 miljoner euro. För år 2022 beviljade statsrådet finansiering ur programmet Ett förnybart och kompetent Finland totalt cirka 21,6 miljoner euro för genomförande av ekosystemavtal.

Finansieringsutlysningar för teman med ledningsansvar

Nästa finansieringsutlysningen är år 2024.

Projekt enligt teman med ledningsansvar stöder nätverk som förenar stadsregionernas kompetensområden och uppkomsten av internationellt intressanta helheter.

Den första finansieringsutlysningen ordnades sommaren 2022. Ansökan om ledningsansvar (eura.fi)

Finansieringen för projekt med ledningsansvar förmedlas av Birkalands förbund. Uppgifter om följande finansieringsutlysning för projekt med ledningsansvar ges under år 2023.

Finansieringsutlysningar för innovations- och kompetensnätverk

Följande ansökningsomgång öppnas i årsskiftet 2022–2023.

Det nationella temat Innovations- och kompetensnätverk startade våren 2022 med utlysning för beredningsprojekt. I utlysningen betonades tre ämneshelheter: förnybar tillverkande industri, välfärd och hälsa samt hållbara och smarta miljöer. 18 projekthelheter ansöktes, av vilka största delen gällde förnybar tillverkande industri. Även ämnet hållbara och smarta miljöer intresserade de sökande.

Syftet med innovations- och kompetensnätverksprojekt är att förbättra FoUI-aktörernas beredskap att genomföra överregionala forskningsprojekt som siktar på omfattande kommersialisering. Utlysningarnas innehåll bereds i den nationella styrgruppen. EU och staten finansierar utvecklingen av innovations- och kompetensnätverk med cirka 27 miljoner euro. Statsrådet har delat ut cirka 6,9 miljoner euro för genomförande av det nationella nätverket Innovationer och kompetens.

Innovations- och kompetensnätverk-temat (strukturfonder.fi)

Finansieringen för de nationella innovations- och kompetensnätverken förmedlas av NTM-centralen i Södra Savolax.